ماه رمضان

چکیده خبر:

حلول ماه مبارک رمضان ، بهار قرآن ، ماه عبادتهای عاشقانه نیایشهای عارفانه و بندگی خالصانه را  تبریک عرض مینمائیم.
التماس دعا