معاونت توسعه امور زیربنایی و تولیدی

وظایف معاونت توسعه امور زیربنایی و تولیدی

امور ستادی
 • همکاری در تدوین مقاصد (ماموریت، چشم انداز و ارزشها)، اهداف و برنامه های استراتژیک، عملیاتی و سیاستهای سازمان
 • مطالعه و بررسی به منظور تعریف طرح جدید مرتبط و در راستای استراتژی های سازمان
 • ارزیابی و تایید امکان سنجی فنی طرحهای سرمایه گذاری و ارائه پشتیبانی های فنی لازم برای طرحهای مربوطه
 •  مشخص کردن مناسبترین فناوری جهت به کارگیری در طرحهای توسعه تحت نظارت با هماهنگی مدیریت آموزش، پژوهش و فناوری
 • نظارت بر طرحهای در دست اجرا در سازمان، مجتمع ها و شرکتهای تابعه (شامل درون مرزی و برون مرزی) و ارائه پیشنهاد جهت بهبود عملکرد
 • بررسی و ارائه برنامه های اجرایی طرحها تحت نظارت به معاونت به منظور تایید
 • نظارت بر اجرای برنامه ها و عملیات بهره برداری در واحدهای تحت نظارت مدیریت
 •  افزایش توان رقابتی از طریق بررسی تجربیات کشورهای پیشرفته در جهت بهبود عملکرد طرحها و عملیات بهره برداری از مجتمع ها و شرکتهای سازمان
 • نظارت بر اجرای پروژه های رشد بهره وری در واحدهای تابعه
 • پیشنهاد برنامه و پیگیری تامین زیربناهای مورد نیاز شرکتها، مجتمع ها و طرحهای معدن و صنایع معدنی از سایر متولیان براساس معیار بهینه سازی تقاضا
 • توسعه روشهای جدید تامین زیرساختهای مورد نیاز واحدهای زیرمجموعه
 • ارائه پیشنهاد و راهکار لازم به منظور بسترسازی حضور و مشارکت بخش خصوصی (داخلی و خارجی) در طرحهای توسعه تحت نظارت مدیریت
 • تهیه گزارش ادواری و موردی درارتباط با عملکرد مدیریت به مقام مافوق
 • تهیه و تدوین گزارشات تخصصی مربوطه برای ذینفعان درون و برون سازمانی
 • ارسال گزارش عملکرد دوره ای اجرای برنامه های تحت کنترل و نظارت به همراه پیشنهادهای بهبود عملکرد به مدیریت برنامه ریزی
 • اعلام نیازهای آموزشی، خدماتی، تدارکاتی، سخت افزاری و نرم افزاری، بودجه ای مدیریت به مدیریت های ذیربط
 • پیشنهاد اهداف و برنامه ها مربوط به آن مدیریت در راستای استراتژیهای کلان سازمان
 • نظارت بر اجرای برنامه ها و اهداف کارشناسان تابعه مدیریت
 • امور صنایع
 • تبیین سیاستها ، برنامه ها و ضوابط کلی بخش صنعت کشور
 • نظارت بر فعالیتهای صنعتی به منظور تحقق سیاستها و برنامه های اقتصاد مقاومتی در بخش صنعت کشور
 • هدایت و حمایت از توسعه خدمات فنی- مهندسی در بخش صنعت کشور
 • برنامه ریزی برای ایجاد مجتمع های صنعتی به منظور فراهم نمودن زیر بنای لازم جهت توسعه فعالیتهای صنعتی کشور و کمک به سیاستهای توسعه منطقه ای و توزیع طرحهای صنعتی در کشور
 • انجام همکاریهای لازم به منظور فراهم شدن شرایط و حمایتها و ارائه راهنمائیهای لازم برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی در فعالیتهای صنعتی
 • نظارت بر صدور جواز تاسیس واحدهای صنعتی با رعایت کلیه مقررات مربوطه از جمله امور زیست محیطی و هماهنگیهای لازم در جهت احداث واحدهای مزبور در کشور
 • بررسی دستورالعمل های صدور پروانه های بهره برداری واحدهای صنعتی و تلاش برای تسهیل روند
 • مطالعه و ارزیابی فعالیتهای صنعتی به منظور برآورد میزان تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی و برنامه های تعیین شده، تبیین تنگناهها و ارائه راهکار جهت تحقق برنامه ها و ارتقاء آنها
 • بررسی موانع و نیز پیشنهاد راهکارهایی به منظور افزایش توان رقابتی و صادراتی صنایع
 • جلب مشارکت تشکلهای تخصصی در شناسایی مشکللات و برنامه ریزی جهت توسعه صنعتی
 • ایجاد زمینه مناسب جهت توسعه همکاری با موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و سایر مراجع ذیربط به منظور بازنگری ، تدوین و اجرای استانداردهای مورد نیاز استانداردهای کیفی، زیست محیطی، بهداشتی و مدیریتی و …..
 • بررسی ، مطالعه و ارائه راهکارهای انگیزشی و تشویقی جهت توسعه تحقیقات کاربردی به منظور افزایش توان تکنولوژیکی و رقابتی واحدهای تولیدی و صنعتی
 • انجام برنامه ریزیهای لازم و ارائ روندها و راهکارها به واحدهای صنعتی در جهت پیش بینی و ارائه خدمات پس از فروش کالاهای صنعتی
 • بررسی و ارائه راهکار ها در تدوین دستورالعمل و ضوابط تعیین تعرفه های گمرکی و سود بازرگانی مناسب به منظور حمایت منطقی از تولیدات داخلی و رقابتی کردن صنایع داخلی و همچنین همکاری و مشارکت در تدوین ضوابط کلی واردات و واردات بخش صنعت
 • مشارکت در تدوین راهبردهای توسعه صنعتی در زمینه صنایع موردنیاز و اساسی کشور
 • مشارکت در تهیه و تدوین برنامه های میان مدت و بلند مدت صنایع
 • مشارکت با وزارتخانه ها، سازمانها و نهادها در زمینه های مربوط به امور تولیدی
 • فراهم نمودن زمینه مساعد همراه با برنامه ریزی به منظور شناخت و انتقال فناوری های نو و استفاده از خدمات فنی و مهندسی متخصصان داخلی و خارجی
 امور معادن و صنایع معدنی
 •   نظارت بر تحلیل سیر تحول اکتشافات و بهره برداری از معادن کشور و تعیین گلوگاهها و الویت بندی آنها و ارائه پیشنهاد برای ارتقای بهره وری و افزایش کارایی آنها
 • پیشنهاد تدوین دستورالعملها ،برنامه ریزی آموزش دست اندرکاران ،فراهم کردن زمینه های برگزاری همایشهای آگاهی دهنده اعمال مدیریت صحیح
 •  ارزیابی چگونگی بهره گیری از تسهیلات دولتی و غیر دولتی برای حمایت و تشویق سرمایه گذاریهای بخش معدن
 •  اظهار نظر نسبت به سیاستهای بهره برداری از معادن
 •  نظارت بر ظرفیتها و امکانات برنامه صادرات امور معان و اظهار نظرهای کارشناسی برای بهره گیری از موقیتهای قابل پیش بینی
 • مشارکت در امر برنامه ریزی گسترش فعالیتهای معدنی
 • همکاری و اظهار نظر کارشناسی در خصوص تهیه بروشورها و نشریه ها در جهت راهنمایی ، آگاه سازی و اطلاع رسانی اکور فنی و تخصصی مرتبط با معدن و آشنایی با شاخصهای اندازه گیری و اعمال مدیریت صحیح امور معادن
 • تهیه راه کارهای تسهیل کار گسترش فعالیت معدنی و ارائه به ریاست سازمان
 •  رسد مشکلات عمومی واحدهای معدنی و اظهار نظر کارشناسی
 • تبیین و ارائه و پیشنهاد خط مشی ها و سیاستهای اکتشاف معادن
 • پیشنهاد اولویتها و اهمیتها و خط مشی های سرمایه گذاری معدن
 • راهنمایی سرمایه گذاران اکتشاف و بهره برداری از معادن و صنایع معدنی
 • تعیین گلوگاههای بازدارنده گسترش برنامه اکتشاف و بهره برداری از معادن و صنایع معدنی
 • اشاعه فرهنگ تشکل گرایی در راستای اصلاح جایگاه مدیریت معادن در بخش دولتی و خصوصی بمنظور کاهش تصدی گری دولتی
 • پیشنهاد معیارها و شاخصها و استانداردهای مرتبط با مشارکت مردم در برنامه اکتشافات معدنی و بهره برداری از معدن و صنایع معدنی
 • پیشنهاد راهکارهای تسهیل کننده و اهرم های حمایتی برای سرعت بخشیدن به امور
 •  مطالعه مستمر در خصوص شناخت فن آوری های جدید در راستای اصلاح مدیریت و برنامه اکتشافات معدنی
 • ارائه طریق برای برنامه ریزی های آموزشی و ارتقای توانمندیهای علمی دست اندرکاران اکتشافات معادن
 • ارائه راهکارهای تسهیل کننده امور مدیریت اکتشافات معدنی
 • مشارکت در برنامه های هماهنگی و برنامه ریزی و سیاستگذاریهای امور معدنی
 • تهیه گزارشهای تحلیلی از پروژه ها و طرحهای اکتشافی پژوهشی و فن آوری و اظهار نظر کارشناسی برای تصمیم گیری مدیران و سرعت بخشیدن به امور اکتشافات و تشویق پیمانکاران و یا مجریان طرحهای اکتشافی معدنی
 • پیشنهاد سازو کارهای عملی گسترش فعالیتهای تشکلهای معدنی در برنامه اکتشافات معدنی و هدایت آنها به سمت گروه گرایی و خودحمایتی و تشکیل صندوقهای حمایتی با مشارکت دولت
 • انجام سایر مواردی که از سوی معاونت ارجاع می گردد