ادراه کل حوزه ریاست

مدیرکل حوزه ریاست
 مهندس سامان صفری

ارتباط مستقیم: safari@reec.ir

شرح وظایف مدیرکل حوزه ریاست
 • تلفیق و تدوین برنامه های راهبردی در مرکز بر اساس سند چشم انداز و برنامه‌های توسعه‌ای سازمان
 • کنترل و نظارت عالیه بر اجرای برنامه های توسعه واحدها ، پژوهشکده ها و مراکز تابعه
 • برنامه‌ریزی و سیاستگذاری در خصوص مدیریت یکپارچه منابع اطلاعات
 • مدیریت و راهبری طرح ها و ماموریت های ویژه با هماهنگی سایر حوزه ها و معاونت های تخصصی مربوطه 
 • همکاری و مشارکت در یکپارچه سازی و اعمال هماهنگی در برنامه ها، عملکردها و تخصیص منابع، امکانات و تجهیزات به واحدها، پژوهشکده ها و مراکز تحت پوشش سازمان
 • تصمیم سازی و ارائه پیشنهاد در خصوص توسعه و تقویت مزیتهای رقابتی و ارتقاء سطح کیفی و کمی برنامه‌های سازمان به مسئولین مربوطه
 • ساماندهی و مدیریت ساختار سازمان و زمینه سازی گروه بندی، رده بندی و توسعه ارتباطات فی‌ما بین واحدها، پژوهشکده ها و مراکز تابعه
 • تشکیل ستاد پیگیری‌های ویژه در مواقع خاص به منظور هماهنگی فعالیت‌های اضطراری در چارچوب وظایف محوله، با همکاری معاونت‌های ذیربط و دستگاه‌های اجرایی خارج از مجموعه
 • شناسائی و تشخیص خلأهای قانونی سازمان اعم از موضوعات داخلی و خارجی و تصمیم‌سازی جهت مسئولین مربوطه با همکاری و مشارکت سایر حوزه های تخصصی
 • ارائه پیشنهادات اصلاحی به منظور ارتقا بهره‌وری و افزایش اثربخشی در سازمان به مسئولین مربوطه
 • پیگیری حضور سازمان در شوراها و مراکز تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی کشور وارائه پیشنهاد به مسئولین مربوطه
 • راهبری و مدیریت نظام برنامه‌ریزی و توسعه در سازمان
 • ارتباط مستمر با واحدها، پژوهشکده‌ها و مراکز تحت پوشش جهت پیگیری و رفع موانع و مشکلات آنها
 • پیشنهاد طرح‌ها و برنامه‌های راهبردی و عملیاتی به معاونت ها  و واحدهای سازمان
 • مدیریت برآورد منابع، بودجه واعتبارات سالانه مورد نیاز حوزه ریاست و توسعه و پیگیری تصویب آن
 • مدیریت تامین و تخصیص بهینه منابع مورد نیاز طرح ها و برنامه های حوزه ریاست
 • مدیریت طراحی و پیاده‌سازی نظام‌های برنامه‌ریزی، ارزیابی و کنترل عملکرد در حوزه ریاست
 • مدیریت، نظارت و همکاری در طراحی و تدوین دستورالعمل‌ها و رویه‌های اجرایی حوزه ریاست
 • برنامه‌ریزی در جهت ارتقاء دانش علمی و عملی و مهارت مدیران، کارشناسان و کارکنان تحت سرپرستی از طریق فراهم آوردن فرصت‌های مطالعاتی، شرکت در کارگاه‌های آموزشی و امثالهم
 • مدیریت امور دبیرخانه ای کمیته ها و شوراهای تخصصی مرتبط با امور هماهنگی و توسعه در سازمان
 • همکاری و هماهنگی با معاونت های سازمان در چارچوب وظایف محوله
 • نظارت و ایجاد هماهنگی بین ادارات کل و دفاتر تابعه
 • انجام سایر امور محوله از سوی ریاست سازمان
 • پیگیری و اجرای دستورات ریاست سازمان و ابلاغ آنها به مراجع ذیربط
 • برنامه ریزی و مدیریت انجام بازرسی های ادواری و موردی حسب نیاز و دستور ریاست سازمان
 • مدیریت وقایع، جلسات و برنامه های کاری ریاست سازمان در زمان مناسب و کیفیت مطلوب
 • رسیدگی به شکایات واصله به ریاست و ارجاع آن به مراجع ذیربط
 • ساماندهی امور اداری و دفتری حوزه ریاست
 • هماهنگی و مدیریت امور مشاورین ریاست و معاونین
 • همکاری و مشارکت در تهیه، تنظیم و تدوین گزارشات مورد نیاز ریاست
 • پیگیری مصوبات، دستورات و سایر موارد ارجاعی ریاست از مدیران و مسئولین مربوطه
 • مدیریت و راهبری امور دبیرخانه محرمانه
 • ساماندهی و مدیریت امور مکاتبات دریافتی، ارسالی، ارجاع آن به مسئولین مربوطه و پیگیری تا حصول نتیجه نهایی
 • پیگیری و هماهنگی امور تشریفات ریاست سازمان
 • پیگیری و هماهنگی امور مدیران ارشد و روسای واحدها و مراکز تابعه