ریاست

  رییس سازمان
حجت الاسلام والمسلمین ذکریا نیکویی

ارتباط مستقیم با ریاست سازمان: nikoie@reec.ir

شرح وظایف ریس سازمان:
 • برنامه‏ریزی و سیاست گذاری، در راستای تحقق ماموریت و اهداف سازمان و اداره کلیه امور مرکز در چارچوب اساسنامه و مقررات
 • نظارت بر عملکرد معاونین، مشاورین، مدیران و رؤسای واحدهای  تحت امر و اعمال هماهنگی جهت اجرای فعالیت‏های منطبق با اهداف مجموعه
 • عضویت و شرکت در جلسات و کمیسیون های مرتبط داخلی و خارجی
 • نمایندگی رسمی مرکز در مراجع قانونی و حقوقی با حق توکیل به غیر
 • تنظیم برنامه، بودجه و تهیه گزارش عملکرد سالانه و ارائه آن به هیأت امناء
 • اجرای مصوبات هیأت امناء و ارائه گزارشات ادواری از عملکرد مجموعه به هیأت امناء
 • تهیه و تنظیم آئین نامه ها و ضوابطی که باید به تصویب هیأت امناء برسد
 • صدور دستورالعمل ها، بخش نامه ها، قوانین و مقررات و آیین نامه های داخلی
 • اعمال نظارت بر حسن اجرای اساسنامه، قوانین و مقررات، دستورالعمل‏ها، بخش‏نامه‏ها و آیین نامه های مرتبط
 • سیاست گذاری در خصوص حفظ و توسعه ارزش ها و آرمانها در سازمان
 • تصمیم سازی طرح ها و برنامه ها و پاسخگویی به اعضای هیات امنا
 • تبلیغ و ترویج فرهنگ و هنر اسلامی و برنامه ریزی فرهنگی و تربیتی و ایجاد آمادگی فکری و مکتبی مخاطبین مرکز در چار چوب سیاست های فرهنگی کشور
 • اعمال نظارت بر تألیف، ترجمه و انتشار کتب، نشریات، نتایج تحقیقات و مقالات عملی، فرهنگی و آموزشی
 • پیشنهاد رؤسای مراکز تحقیقاتی علمی و فرهنگی و موسسات وابسته به هیات امنا
 • مدیریت انجام تحقیقات توسعه ای و کاربردی و پژوهش های تخصصی در سازمان
 • مدیریت و راهبری طرحهای تحقیقاتی مرکز تا پایان مرحله نیمه صنعتی و صنعتی
 • مدیریت ارائه خدمات علمی، فنی، فرهنگی و آموزشی در زمینه های مختلف و مورد نیاز جامعه
 • مدیریت و راهبری اجرای دوره های رسمی آموزش های عالی و علمی ـ کاربردی تخصصی مطابق ضوابط و مقررات آموزش عالی کشور
 • مدیریت و راهبری مشارکت و همیاری در ایجاد زمینه های مناسب برای اشتغال بیشتر فارغ التحصیلان دانشگاهی
 • برنامه ریزی و سیاست گذاری در خصوص ارتقاء سطح کیفی و کمی برنامه ها و اقدامات سازمان
 • حضور در مراسم، رویدادها و نشست های مرتبط داخلی و خارجی
 • تصمیم گیری در خصوص واحدها و سازمانهای تابعه و نیز برنامه ها و اقدامات سازمان
 • دفاع از برنامه ها و عملکرد اقدامات سازمان  نزد مراجع و مقامات مربوطه
 • اتخاذ تدابیر لازم جهت توسعه کاربرد روش ها، نظام ها و فناوری های نوین در چارچوب ماموریت سازمان
 • عزل و نصب معاونین، مدیران و کارکنان تحت پوشش
 • برنامه ریزی، سیاست گذاری و نظارت بر روند تحقق اهداف سند جایگاه سازمان در سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران
 • برنامه ریزی و سیاست گذاری در خصوص تجاری سازی تحقیقات و توسعه فناوری در حوزه های دارای ارزش افزوده بالا
 • نظارت بر امکانات و منابع در سازمان
 • بررسی، تایید، امضاء و مبادله اسناد، مدارک، قراردادها و تفاهم نامه های همکاری در چارچوب قوانین و مقررات و ماموریت های سازمان
 • برنامه ریزی در خصوص توسعه اعتبار و نام و نشان تجاری گام
 • اتخاذ تدابیر لازم جهت سازماندهی و یکپارچه سازی شبکه واحدها و سازمانهای هم راستا
 • سیاست گذاری در خصوص توسعه و تقویت مزیتهای رقابتی سازمان
 • برنامه ریزی و سیاست گذاری مشارکت و حضور فعال سازمان در عرصه های تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور در ارتباط با موضوعات تخصصی مرتبط
 • سیاست گذاری جهت توسعه فعالیت‏ها، واحدها و سرمایه‏گذاری‏های جدید دارای توجیه فنی، اقتصادی و تجاری
 • توسعه فعالیت‏های اقتصادی با هدف دستیابی به خودکفایی مالی و سودآوری در مجموعه
 • برنامه‏ریزی و سیاست‏گذاری متنوع‏سازی منابع درآمدی سازمان
 • برقراری ارتباط و رایزنی با مقامات و مسئولین حکومتی، دولتمردان و نمایندگان مجلس در راستای پیش برد ماموریت های سازمان
 • همکاری و مشارکت با دانشگاه ها، سازمانها و نهاد های مختلف در چارچوب ماموریت و اهداف سازمان
 • همکاری و مشارکت در خصوص تشکیل و راهبری ستاد مدیریت بحران در شرایط اضطراری و بر حسب نیاز
 • تصمیم سازی و ارائه طرح ها و پیشنهادات کاربردی به مراجع و دستگاه ها و مسئولین مربوطه حسب نیاز
 • برنامه ریزی و نظارت بر ثبت اختراعات، اکتشافات و نتایج تحقیقات در مراجع مربوطه داخلی و خارجی و پیگیری بهره برداری مناسب از آنها
 • ارائه پیشنهاد و دفاع از طرح های ساختاری سازمان اعم از ایجاد، توسعه، حذف، کاهش و یا ادغام واحدها، سازمانها و مراکز تابعه در هیات امنا