درباره مرکز

هیات ها، شوراها و کمیته های این حوزه شامل:
 • هیات مدیره
 • شورای توسعه مدیریت
 • شورای عالی پژوهش
 • شورای عالی استانها
 • شورای معاونان و مشاوران
 • شورای هماهنگی
 • شورای راهبری فنآوری اطلاعات
 • هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری
 • هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری
 • شورای سیاستگذاری مرکز اطلاع رسانی
 • شورای بررسی وضعیت خویشاوندی در واحدها