میلاد امام حسن مجتبی (ع)

چکیده خبر:

در ضیافت الهی چهره زیبایت نقاب خلقت را گسست یعنی که خداوند به وجود کریمت بندگانش را خواهد نواخت.