معاونت فرهنگی

شرح وظایف معاونت فرهنگی

 • برنامه ریزی راهبردی و تدوین سیاستهای کاری در حوزه فرهنگی سازمان
 • راهبری و مدیریت امور فرهنگی در سازمان
 • کنترل و نظارت در امر تحقق اهداف و راهبردهای حوزه فرهنگی بر اساس سند چشم انداز، اهداف و راهبردهای سازمان
 • همکاری و مشارکت در تبیین چشم انداز و تدوین برنامه های راهبردی و عملیاتی مجموعه گام
 • پیشنهاد طرح‌ها و برنامه‌های راهبردی و عملیاتی معاونت و واحدهای تحت امر در راستای اهداف و استراتژی‌های کلان مجموعه گام
 • برنامه ریزی و سیاستگذاری در جهت توسعه و تقویت پتانسیل ها و مزیتهای رقابتی سازمان در حوزه فرهنگی
 • همکاری و مشارکت و توسعه ارتباطات و تعاملات کاری با مراجع علمی و تخصصی داخلی و خارجی در حوزه فرهنگی
 • برنامه ریزی و هماهنگی در خصوص توسعه اقتصادی و سیاستهای درآمد زایی در حوزه معاونت فرهنگی
 • مدیریت برآورد منابع، بودجه و اعتبارات سالانه مورد نیاز حوزه معاونت فرهنگی و پیگیری تصویب آن
 • شناسایی و جذب امکانات مادی و معنوی قابل دستیابی در راستای تحقق اهداف حوزه معاونت
 • ارتباط مستمر با مؤسسات، واحدها و شرکت‌های تحت پوشش سازمان جهت رفع نیازهای تخصصی آنها
 • ایجاد ساز و کارهای  مناسب جهت شناساندن تواناییهای تخصصی سازمان  در حوزه فرهنگی به سازمانهای دیگر
 • مدیریت امور دبیرخانه ای کمیته ها و شوراهای تخصصی مرتبط با امور فرهنگی
 • مدیریت رویدادهای فرهنگی در چارچوب سیاستهای کاری حوزه معاونت
 • مدیریت و راهبری امور چاپ و انتشار یافته های حوزه فرهنگی
 • برنامه ریزی و هماهنگی در خصوص توسعه ارتباطات و تعاملات کاری فی ما بین حوزه های فرهنگی واحد های سازمان
 • مدیریت طراحی و پیاده سازی نظام های برنامه ریزی، ارزیابی و کنترل عملکرد در حوزه معاونت
 • مدیریت، نظارت و همکاری در طراحی و تدوین دستورالعمل‌ها و رویه‌های اجرایی حوزه معاونت
 • فراهم آوردن زمینه مناسب جهت اعمال نظارت عالیه بر حسن اجرای آیین نامه ها، ضوابط و مقررات مصوب ابلاغی
 • برنامه‌ریزی در جهت ارتقاء دانش علمی و عملی و مهارت کارشناسان و کارکنان تحت سرپرستی از طریق فراهم آوردن فرصت‌های مطالعاتی، شرکت در کارگاه‌های آموزشی و امثالهم
 • برنامه‌ریزی ایجاد و تقویت قطب‌های فرهنگی در واحدهای مستعد و ارتقای سطح فعالیت در سایر واحدها
 • تدوین سیاست‌های تفصیلی و اولویت‌های فرهنگی و انتشاراتی حوزه معاونت و ارائه به مراجع ذیربط
 • سیاستگذاری در خصوص نحوه فعالیت مراکز فرهنگی سازمان و نظارت بر حسن اجرای فعالیت آنها
 • کنترل و نظارت بر ایجاد توازن و هماهنگی در رابطه با فعالیت‌های مراکز و واحدهای تابعه حوزه معاونت
 • مدیریت شناسایی و جذب منابع، امکانات و اعتبارات لازم جهت انجام طرحها و برنامه‌های فرهنگی حوزه معاونت
 • کنتر ل و نظارت عالیه بر حسن اجرای طرحها و برنامه‌های فرهنگی واحدهای سازمان و ایجاد هماهنگی مطلوب بین واحدها
 • همکاری و مشارکت با دیگر سازمانها و نهادهای مسئول در سیاست‌گذاری‌های فرهنگی در سطح کشور
 • مدیریت و برنامه‌ریزی و نیاز سنجی طرح‌های فرهنگی متناسب با برنامه‌های آتی سازمان
 • برنامه ریزی و سیاستگذاری در خصوص الگو سازی و تبلیغ و ترویج یافته های فرهنگی در سطح کشور
 • همکاری و هماهنگی با سایر معاونت‌های سازمان در چارچوب وظایف محوله
 • شناسائی و تشخیص خلأهای قانونی سازمان اعم از موضوعات داخلی و خارجی سازمان و تصمیم‌سازی جهت مسئولین مربوطه
 • ارائه پیشنهادات اصلاحی به منظور ارتقاء بهره‌وری و افزایش اثربخشی در سازمان به مسئولین مربوطه
 • نظارت و ایجاد هماهنگی بین ادارات کل و دفاتر تابعه
 • انجام سایر امور محوله از سوی ریاست سازمان