اداره کل امور مجلس

شرح وظایف مدیرکل امور مجلس
آقای حسین تقی زاده

ارتباط مستقیم با مدیر کل:

 • برقراری ارتباطات و تعاملات کاری با دولت مردان و نمایندگان مجلس به جهت جلب همکاری و حمایت ایشان جهت محقق‌سازی مأموریت و اهداف سازمان گام
  بررسی و ارائه پیشنهاد در خصوص طرح ها و لوایح مربوط به اقتصاد مقاومتی، مطروحه در دولت و مجلس
  بررسی مشکلات و نارسایی ها و خلاءهای قانونی و ارایه پیشنهاد به مسئولین مربوطه
  انجام مذاکرات و ایجاد هماهنگی لازم در خصوص جذب منابع، بودجه، امکانات و اختیارت از طریق مجلس شورای اسلامی و دیگر دولتمردان
  انجام پیگیری و هماهنگی های لازم جهت شرکت فعال مدیران ارشد سازمان گام در جلسات و کمیسیونهای مجلس (حسب مورد) جهت تحقق ماموریت و اهداف اقتصاد مقاومتی
  تهیه و تدوین پیش نویس لوایح و تصویب نامه‌های پیشنهادی سازمان با همکاری و مشارکت واحد های مربوطه
  انجام پیگیری های مربوطه در خصوص لوایح و طرح های مرتبط با اقتصاد مقاومتی در مجلس و دولت تا حصول نتیجه نهایی
  شرکت فعال در جلسات علنی و کمیسیون ها و مجامع مجلس و دولت به نمایندگی از طرف سازمان
  پیگیری دریافت و انعکاس نظرات، پیشنهادات، سوالات و تذکرات و دیگر موارد ارجاعی نمایندگان مجلس به مسئولین ذیربط در سازمان و پیگیری ارائه پاسخ به ایشان
  حضور در مراجع مربوطه جهت ادای توضیحات و دفاع از لوایح پیشنهادی در کمیسیون های دولت و مجلس
  تلاش جهت معرفی و آشنا نمودن نمایندگان مجلس و دولتمردان با توانمندی ها و عملکرد سازمان گام
  اتخاذ تدابیر لازم جهت برقراری و تقویت ارتباط بین نمایندگان مجلس و مسئولین و روسای واحد های سازمان گام
  مدیریت تهیه و تدوین اسناد، مدارک و گزارشات مورد نیاز جهت ارائه به نمایندگان و دولتمردان حسب نیاز
  انجام پیگیری‌های لازم در خصوص طرح نظرات و دیدگاه‌‌های سازمان گام در مجلس و دولت و پی‌گیری تا حصول نتیجه نهایی
  انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق