معاونت حقوقی و امور مجلس

شرح وظایف معاونت حقوقی و امور مجلس

 • برنامه ریزی و هماهنگی جهت کلیه امور حقوقی و مجلس سازمان و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها
 • نمایندگی قضایی سازمان جهت اقامه دعوی و تعقیب و دفاع از دعاوی کیفری و حقوقی، اداری و ثبتی و سایر دعاوی مطروحه درمراجع قضایی و حقوقی
 • نظارت مداوم بر جریان رسیدگی‌های قضایی و حقوقی بین‌المللی مربوط و طرح و اقامه دعاوی بین‌المللی در صورت لزوم و تعقیب و دفاع از دعاوی مزبور درمراجع صلاحیت دار بین المللی
 • تقاضای صدوراجراییه نسبت به مفاد اسناد لازم الاجرا یا در حکم آن و تعقیب عملیات اجرایی تا وصول مطالبات سازمان و مؤسسات وابسته، تحصیل، تحول و تملک اراضی و ساختمان‌های مورد نیاز و رفع کلیه مشکلات حقوقی املاک سازمان و موسسات وابسته با همکاری دستگاه‌ها و واحدهای ذی‌ربط
 • بررسی و اظهار نظر حقوقی در مورد پیش‌نویس کلیه قراردادهای داخلی و بین المللی مربوط و اسناد و مدارک تعهد آور منضم به آن با در نظر گرفتن منافع سازمان و مؤسسات وابسته و کلیه جوانب حقوقی
 • انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی در صورت لزوم به نمایندگی از طرف سازمان
 • تهیه و تنظیم قراردادهای نمونه (تیپ) و موردی و صدور دستور العمل به منظور ایجاد وحدت رویه درانعقاد قراردادها
 • رسیدگی و اعلام نظر حقوقی نسبت به ادعاهای طرفین قرارداد و کلیه اختلافات ناشی از تعبیر و تفسیر مفاد قرارداد بر حسب موازین قانونی و موارد ارجاعی از طرف مقام مافوق و مؤسسات وابسته
 • انجام مذاکرات اصلاحی با طرف دعوی (قبل از اقامه دعوی) و امضاء صورتجلسات مربوط با رعایت مقررات قانونی و مصالح کلی سازمان و مؤسسات وابسته
 • انعقاد قرارداد با وکلای دادگستری و مشاورین حقوقی بر حسب نیاز طبق مقررات جهت انجام امور حقوقی و اقامه دعوی پس از تأمین بار مالی
 • نمایندگی قضایی سازمان جهت تعقیب و دفاع از دعاوی و شکایات اشخاص علیه سازمان و مؤسسات وابسته در مراجه مطبوع و هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف کارگری و سایر مراجع حقوقی و قانونی
 • مطالعه و بررسی و عندالزوم تجدید نظر در فرم‌های حقوقی و تعهد آور جاری در واحدهای تابعه و مؤسسات وابسته به سازمان
  پاسخ به کلیه استعلام‌های حقوقی و قضایی جاری و ارائه خدمات مشورتی و اظهار نظر حقوقی
 • بررسی و رسیدگی و اعلام نظر حقوقی نسبت به عریضه‌ها و شکایاتی که از طرف اداره نظارت برعملکرد  واصل می‌گردد
 • گردآوری و طبقه‌بندی کلیه قوانین، ضوابط، مقررات و دستور العمل‌هایی که با موضوع کار سازمان مربوط می‌شود و نیز منابع حقوقی و مأخذ حقوقی و قضایی و بین‌المللی در صورت لزوم
 • ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در امور حقوقی و قضایی در سازمان
 • مطالعه و بررسی درباره مشکلات اجرایی امور حقوقی جاری سازمان و مؤسسات وابسته و ارائه پیشنهادهای مفید درجهت رفع مشکلات موجود
 • بررسی و تحقیق در مورد قوانین و مقررات مرتبط با حوزه فعالیت سازمان به منظور تشخیص اشکالات و نارساییهای موجود و ارائه راه حل مناسب
 • تهیه تصویب نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها، دستور العمل‌ها، اصلاحیه‌ها، اساسنامه‌ها و بخشنامه‌های مورد نیاز با هماهنگی واحدهای ذی‌ربط و کسب نظر از اشخاص ذیصلاح در صورت لزوم
 • بررسی و اظهار نظر در مورد طرح‌ها، تصویب نامه‌ها، اساسنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و دستور العمل‌هایی که از سوی معاونت‌ها و واحدهای تابعه تنظیم و ارائه می‌گردد
 • ارسال لوایح پیشنهادی، اصلاحیه‌ها و پیشنهادات به مراجع ذیصلاح و پیگیری آنها
 • ابلاغ قوانین و مقررات قانونی به واحدهای ذی‌ربط و تهیه بخشنامه‌های مورد نیاز
 • بررسی و اظهار نظر در مورد قوانین و مقررات و رفع ابهامات موجود
 • ارتباط مستمر با مراجع مختلف قانونگذاری (از قبیل مجلس شورای اسلامی، هیأت دولت و سایر مراجع ذیصلاح) و اعزام نماینده یا نمایندگان برای شرکت در جلسات مربوط با هدف جلب همکاری بیشتر آنان
 • حضور مستمر و فعال در مجلس شورای اسلامی و برقراری ارتباط لازم با نمایندگان مجلس به ویژه نمایندگان کمسیسون تخصصی به منظور به هنگام سازی فعالیت های سازمان در ارتباط با مجلس و نظام تقنینی کشور
 • به هنگام سازی مدیران ارشد سازمان نسبت به آخرین اخبار و رویدادهای حقوقی و مجلس
 • ارتباط مستمر با نمایندگان به منظور رفع معضلات و مشکلات احتمالی موجود و ایجاد بستر لازم به منظور حفظ ارتباطات ریاست سازمان با مجلس
 • شرکت بالمباشره ، و یا همراهی با مدیران ارشد تخصصی سازمان در کمیسون تخصصی و سایر کمیسونهای مجلس
 • ارتباط لازم و مستمر با  کمیسیون اصول ۸۸ و ۹۰ قانون اساسی ، دیوان محاسبات ، سازمان بازرسی ، دیوان عدالت اداری و سایر سازمانها و نهادهای ذیربط
 • نظارت و ارزشیابی مستمر فعالیتها، برنامه ها، وظایف و مسئولیتهای واحدها ، تعیین و تشخیص میزان پیشرفت، موانع و مشکلات موجود و ارائه گزارش به مقام محترم ریاست سازمان به منظور تقویت ، تجدیدنظر یا توقف طرحها و برنامه های در دست اجرا
 •  هماهنگ سازی فعالیتهای مختلف واحدهای تحت نظر معاونت، به منظور حفظ انسجام و یکپارچگی اقدامات در معاونت حقوقی و امور مجلس
 • انجام سایر امور محوله از طرف مقام سازمان