معاونت توسعه کسب و کار

شرح وظایف معاونت توسعه کسب و کار
سرپرست معاونت: آقای مهندس سعید اشتیاقی

ارتباط مستقیم با معاون:

حوزه کارآفرینی و اشتغال
 • مطالعه مستمر مجموعه قوانین و مقررات، بخشنامه ها و تصویب نامه ها  و  ارائه پیشنهاد در مورد اجرای بهینه قوانین و مقررات مورد عمل
 • تعیین راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﺪاﻳﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت در ﺟﻬﺖ زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ ﺑﺎزار ﻛﺎر و اﺷﺘﻐﺎل و اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري و ارﺗﻘﺎء آﻧﺎن در ﭼﻬﺎرﭼﻮب  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي ﻛﻼن اجرائی
 • ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاري و اﻧﺠﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰﻳﻬﺎي ﻻزم ﺑﻪ منظور ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺎزار ﻛﺎر
 • ﺗﺪوﻳﻦ  راﻫﺒﺮدﻫﺎ و راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻻزم ﺟﻬﺖ ﻫﻢ ﺳﻮﻳﻲ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﻲ در ﺳﻄﻮح رﺳﻤﻲ و ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺑﺎزار ﻛﺎر ﻛﺸﻮر.
 • ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺑﻪ   اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﭘﮋوﻫﺶ در ﺧﺼﻮص وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر، ﻋﻠﻞ ﺑﻴﻜﺎري و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺎزار ﻛﺎر در وﺿﻌﻴﺖ ﺣﺎل و آﻳﻨﺪه و اراﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ و راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ در راﺳﺘﺎي ﻧﻴﻞ ﺑﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﻛﺎﻣﻞ و ﺗﻌﺎدل ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﺳﺎﻳﺮ معاونت ها و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی مطبوع
 • ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزي ﻣﻨﺎﺳﺐ به ﻣﻨﻈﻮر اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت و مشاوه ﺑﻪ ﺟﻮﻳﻨﺪﮔﺎن ﻛﺎر در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ذﻳﺮﺑﻂ
 • ایجاد بستر همکاری و تعاملات با دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺸﺎوره ﺷﻐﻠﻲ و ﻛﺎرﻳﺎﺑﻴﻬﺎي دولتی و ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ
 • ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاري، ﻫﺪاﻳﺖ، ﻧﻈﺎرت بر اﻋﺰام ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر با همکاری ورازت کار و رفاه اجتماعی جهت فراهم کردن انتقال تکنولوژی به داخل کشور
 •  رسد عملکرد دﻓﺎﺗﺮ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ و اﺷﺘﻐﺎل ﺳﺎﻳﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ، و اراﻳﻪ ﺳﺎز و ﻛﺎرﻫﺎي ﻻزم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎي ﺷﻐﻠﻲ
 • ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ و نوآوری در ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎزار ﻛﺎر ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﺳﺎﻳﺮ معاونت ها و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ذﻳﺮﺑﻂ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺒﻴﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺎزار ﻛﺎر کشور
 •   ﺑﺮرﺳﻲ و اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ در ﻣﻮرد ﻃﺮح ها و ﻧﻈﺮات ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي واﺻﻠﻪ در ﺣﻮزه ﺑﺎزار ﻛﺎر ﺟﻬﺖ ﻃﺮح در ﺷﻮرای اﺷﺘﻐﺎل، ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻫﺎ و ﻛﺎرﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ
 • ﻫﻤﻜﺎري و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ در ﺗﻬﻴﻪ دﺳﺘﻮرات و ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮرای اشتغال
 • اﻳﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ و ﺗﻤﻬﻴﺪات ﻻزم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮاي ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ و ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎﻧﮕﻲ
 حوزه جوانان
 • نظارت و تبیین و تدوین سیاستها و برنامه های راهبردی در امور جوانان
 • سیاستگذاری و نظارت بر برنامه ریزی قوانین موضوعه و سند چشم انداز در حوزه جوانان
 • همکاری در تهیه و تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی سالانه
 • پیشنهاد بودجه سالانه و تفصیلی معاونت
 • سیاستگذاری و نظارت بر برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی بمنظور اجرای سیاستها و برنامه های ساماندهی امور جوانان
 • نظارت بر عملکرد ستادهای استانی و ارائه  راهکار و برنامه به مراجعه ذیربط
 •  برنامه ریزی و تنظیم راهکارهایی جهت توسعه همکاری با سازمان های مردم نهاد جوانان
 • برنامه ریزی جهت شناسایی امور قابل واگذاری دستگاههای اجرایی به تشکلهای غیر دولتی جوانان و  شناسایی موانع و رفع آن
 •  برنامه ریزی جهت اجرا و توسعه طرحهای ملی ویژه جوانان و ارائه راهکارهای مناسب جهت افزایش کارایی واحدها و دستگاه های مرتبط
 • شرکت در جلسات، کمیسیونها و سمینارهای مرتبط و تهیه گزارش لازم جهت استحضار مقام مافوق
 • نظارت بر حسن اجرای کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی
 • انجام سایر امور محوله طبق قوانین و مقررات از جانب مقام مافوق
 • کنترل و برنامه ریزی توسعه زمینه های مشارکت اجتماعی، فرهنگی و عرصه اجرایی جوانان  با تاکید بر فرصت سازی در عرصه عمومی
 • برنامه ریزی و کنترل به منظور ایجاد شبکه اجتماعی جوانان کشور با توجه به شاخصها و اهداف تعیین شده
 • برنامه ریزی به منظور توانمند سازی جوانان در حوزه مشارکتهای اجتماعی با همکاری دستگاههای ذیربط
 • کنترل بر شناسایی و سازماندهی و حمایت از جوانان خلاق، نخبه ، هنرمند و کارآفرین با هماهنگی دستگاههای ذیربط
 •  اتخاذ تدابیر لازم بمنظور پیشرفت و بهبود امور جاری