معاونت آموزش و پژوهش

شرح وظایف معاونت

 • پیشنهاد طرح‌ها و برنامه‌های راهبردی و عملیاتی معاونت و واحدهای تحت امر در راستای اهداف و استراتژی‌های کلان مجموعه گام
 • مدیریت برآورد منابع، بودجه و اعتبارات سالانه مورد نیاز حوزه معاونت و پیگیری تصویب آن
 • همکاری و مشارکت در تبیین چشم انداز و تدوین برنامه های راهبردی و عملیاتی مجموعه گام
 • مدیریت طراحی و پیاده سازی نظام های برنامه ریزی، ارزیابی و کنترل عملکرد در حوزه معاونت
 • مدیریت، نظارت و همکاری در طراحی و تدوین دستورالعمل‌ها و رویه‌های اجرایی و تخصصی حوزه معاونت
 • فراهم آوردن زمینه مناسب جهت اعمال نظارت عالیه بر حسن اجرای آیین نامه ها، ضوابط و مقررات مصوب ابلاغی
 • برنامه ریزی و سیاستگذاری در خصوص توسعه نوآوری و خلاقیت در سازمان
 • برنامه‌ریزی در جهت ارتقاء ‌توانمندی‌های علمی و دانش و مهارت پژوهشگران و محققین سازمان
 • همکاری و هماهنگی با سایر معاونت ها در چارچوب وظایف محوله
 • ارائه پیشنهادات اصلاحی به منظور ارتقاء بهره‌وری و افزایش اثربخشی در سازمان  به مسئولین مربوطه
 • پیگیری حضور سازمان در شوراها و مراکز تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی کشور و ارائه پیشنهاد به مسئولین مربوطه
در حوزه پژوهش و فناوری
 • برنامه ریزی راهبردی و تدوین سیاستهای کاری در حوزه پژوهش و فناوری
 • راهبری و مدیریت امور پژوهش و فناوری
 • کنترل و نظارت در امر تحقق اهداف و راهبردهای حوزه پژوهش و فناوری بر اساس چشم انداز، اهداف و راهبردهای سازمان
 • مدیریت تامین و تخصیص بهینه منابع مورد نیاز طرح ها و برنامه های حوزه پژوهش و فناوری
 • برنامه ریزی و سیاستگذاری در جهت توسعه و تقویت پتانسیل ها و مزیتهای رقابتی سازمان در حوزه پژوهش و فناوری
 • همکاری و مشارکت و توسعه ارتباطات و تعاملات کاری با مراجع علمی و تخصصی داخلی و خارجی در حوزه پژوهش و فناوری
 • برنامه ریزی و هماهنگی در خصوص توسعه اقتصادی و سیاستهای درآمد زایی در حوزه معاونت پژوهش و فناوری
 • مدیریت مخاطبین طرح ها و پروژه ها و توسعه و تعمیق بازار های هدف داخلی و خارجی در چارچوب سیاستهای درآمدزایی و خود کفایی سازمان
 • همکاری و مشارکت با دیگر سازمانها و نهادهای مسئول در سیاست‌گذاری‌های تحقیقاتی، پژوهشی و فناوری در سطح کشور
 • مدیریت رویدادهای پژوهش و فناوری در چارچوب سیاستهای کاری حوزه معاونت
 • مدیریت و راهبری امور چاپ و انتشار یافته های حوزه پژوهش و فناوری
 • برنامه ریزی و هماهنگی در خصوص توسعه ارتباطات و تعاملات کاری فی ما بین حوزه های پژوهشی و فناوری واحدهای سازمان
 • کنترل و نظارت بر ایجاد توازن و هماهنگی در رابطه با فعالیت‌های گروه‌های پژوهشی و واحدهای تابعه
 • برنامه ریزی ایجاد و تقویت قطب‌های پژوهشی در واحدهای مستعد و ارتقای سطح فعالیت در سایر واحدها
 • برنامه ریزی ایجاد ساز و کارهای مناسب برای توسعه فناوری، تجاری سازی و بهره‌برداری از نتایج تحقیقات
 • برنامه ریزی و هماهنگی ایجاد زیرساختارهای مناسب توسعه فناوری و تولید نیمه صنعتی در مجموعه گام
 • مدیریت ثبت اختراعات، ابتکارات و نوآوری در مجموعه گام
 • برنامه ریزی و نظارت بر فعالیت حوزه‌های پژوهشی و فناوری واحدها و ایجاد هماهنگی بین آنها
 • سیاستگذاری و هدایت فعالیت پژوهشی و خدمات تخصصی واحدها و ارائه راهنمائی‌های لازم به ایشان
 • فراهم آوردن زمینه‌های تشویق و ترغیب محققین سازمان در جهت امور پژوهشی و فناوری با تدوین آئین نامه‌ها و ایجاد تسهیلات مادی و معنوی مناسب
 • تعیین و تصویب ترکیب اعضاء و اختیارات گروه‌های تخصصی معاونت
 • برنامه‌ریزی جهت اجرای طرح‌های پژوهشی مشتری مدار (متناسب با نیاز مخاطبین)
 • شناسایی و جذب امکانات مادی و معنوی قابل دستیابی در راستای تحقق اهداف حوزه معاونت
 • ارتباط مستمر با مؤسسات، واحدهای تولیدی و شرکت‌های تحت حمایت سازمان جهت رفع نیازهای تخصصی آنها
 • ایجاد ساز و کارهای  مناسب جهت شناساندن تواناییهای تخصصی و خدمات پژوهشی و فناوری سازمان به سازمانهای دیگر
 • مدیریت امور دبیرخانه ای کمیته ها و شوراهای تخصصی مرتبط با امور پژوهش و فناوری در حوزه معاونت
 • مدیریت، برنامه‌ریزی و نیاز سنجی طرح‌های پژوهشی و فناوری متناسب با برنامه‌های آتی سازمان
 • کارفرمایی و مدیریت طرح‌ها و برنامه‌های پژوهشی و فناوری توسط محققین و پژوهشگران داخلی و خارجی
 • ایجاد هماهنگی بین واحدها و گروه‌های پژوهشی جهت آگاهی از نحوه عملکرد گروه‌ها، نیازهای پژوهشی وسایر موارد مربوطه
 • نظارت و پیگیری تأمین و تدارک تجهیزات وامکانات سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و اطلاعاتی لازم جهت انجام فعالیتهای پژوهشی و امور فناوری در مجموعه گام

 

در حوزه آموزشی
 • برنامه‌ریزی و تدوین سیاست‌های راهبردی و عملیاتی در حوزه آموزش در چارچوب خط‌مشی‌های کلان سازمان
 • راهبری و مدیریت امور آموزش در سازمان
 • کنترل و نظارت در امر تحقق اهداف و راهبردهای حوزه آموزش براساس چشم انداز سازمان
 • برنامه ریزی و سیاستگذاری در جهت توسعه و تقویت پتانسیل ها و مزیتهای رقابتی سازمان در حوزه آموزش
 • توسعه ارتباطات و تعاملات کاری با مراجع علمی و تخصصی داخلی و خارجی در حوزه آموزش
 • برنامه ریزی و هماهنگی در خصوص توسعه اقتصادی و سیاستهای درآمد زایی در حوزه آموزش
 • مدیریت و راهبری کمیته ها، جلسات و شوراهای تخصصی حوزه معاونت
 • مدیریت رویدادهای آموزشی در چارچوب سیاستهای کاری حوزه معاونت
 • مدیریت و راهبری امور چاپ و انتشار یافته های حوزه آموزش
 • برنامه ریزی و هماهنگی در خصوص توسعه ارتباطات و تعاملات کاری فی ما بین حوزه های آموزشی واحد های سازمان
 • فراهم آوردن زمینه مناسب جهت اعمال نظارت عالیه بر حسن اجرای ضوابط و مقررات آموزشی مصوب ابلاغی
 • هدایت، برنامه ریزی و نظارت بر کلیه فعالیتهای آموزشی سازمان
 • برنامه ریزی ایجاد و تقویت قطب‌های آموزشی در واحدهای مستعد و توسعه نوآوری و ارتقای کیفی برنامه های آموزشی در مجموعه
 • کارفرمایی و مدیریت طرح‌ها و برنامه‌های آموزشی توسط منابع بیرونی سازمان
 • سیاستگذاری و برنامه ریزی جهت تمرکز بر ارائه آموزش‌های تخصصی، ویژه و خاص در سازمان
 • مدیریت طراحی و اجرای دوره های آموزشی تخصصی متناسب با نیاز مخاطبین
 • برنامه‌ریزی جهت توسعه زیرساختارها و ارتقاء سطح کیفی امکانات و منابع آموزشی در سطح استاندارد
 • برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری جهت توسعه آموزش‌های عالی تخصصی محور،  مبتنی بر قابلیت‌ها و توانمندی‌های علمی و تحقیقاتی سازمان
 • برنامه‌ریزی جهت ارائه خدمات آموزشی، اطلاع‌رسانی و مشاوره‌ای به مخاطبین حوزه آموزشی در مجموعه گام
 • همکاری و مشارکت در برنامه ریزی و مدیریت طرح‌ها و برنامه‌های آموزشی با دیگر معاونت‌ها
 • برنامه‌ریزی توسعه آموزش های عالی و مراکز آموزش بین‌المللی بر اساس سیاستهای کلان سازمان
 • مدیریت امور ارتقاء اعضای هیات علمی مجموعه در چارچوب قوانین مربوطه
 • همکاری و مشارکت با نهاد ها و سازمانهای دولتی و غیر دولتی داخلی و خارجی در جهت رفع نیازهای آموزشی ایشان و تبادل تجربیات
 • بررسی طرح‌ها و پیشنهادهای ارایه شده به منظور رفع موانع و توسعه‌ و بهبود امور آموزشی در مجموعه‌
 • بازنگری مستمر در منابع آموزشی