مشاوران ریاست سازمان

شرح وظایف مشاوران
  1. اظهار نظر های کارشناسی و تخصصی در امور ارجاعی از جانب ریاست سازمان و تهیه و ارائه گزارشات مربوطه
  2. ارئه مشاوره و همفکری در خصوص موضوعات ارجاعی از سوی ریاست سازمان
  3. شرکت در جلسات داخلی و خارجی حسب ارجاع ریاست سازمان و ارائه نظرات کارشناسی و مشورتی حسب مورد
  4. شرکت در سمینارها، کنفرانس ها و کمیسیونهای خارج از مجموعه به نمایندگی از سازمان
  5. اظهار نظر تخصصی در خصوص طرح ها، گزارشات، دستورالعمل ها و سایر موارد ارجاع شده حسب نیاز
  6. عضویت در شوراها و کمیسیون های تخصصی مرتبط حسب مورد
  7. انجام سایر امور محوله از جانب رئیس سازمان

دکتر رضا فتحی
فوق تخصص غدد عضو هیت علمی دانشگاه
مشاور حوزه درمان، سلامت و تجهیزات پزشکی

آقای مهندس کامبیز طاهری
مشاور ریاست سازمان در امور هنری