استراتژیهای کلان

استراتژی سازمان
  • توسعه سرمایه های انسانی در راستای توسعه پایدار و تعامل سازنده با جامعه
  • به کارگیری توان و تخصص فنی موجود در کشور از طریق جلب همکاری سازمانها و نهادهای متولی
  • انتقال مرتب سطوح جدید اطلاعات و تکنولوژی به کشور و تلاش برای بومی سازی آن برای دستیابی به آخرین دستاوردهای حاصله در زمینه فناوری
  • نگاه جهانی، تفکر بین‌المللی، اقدام ملی با به روز بودن و آینده نگری
  • توسعه تفكر اقتصاد سازنده برپایه تولیدات با کیفیت ملی در تمام سطوح جامعه
  • توسعه نظام كیفی و ارتقاع کیفیت در صنایع کشور
  • تأکید بر نوآوری، فناوری‌های پیشرفته و آینده پژوهشی